IEŠKOME SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS PSICHOLOGO

Ieškome psichologo

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS PSICHOLOGAS

Darbo pobūdis: Teikti psichologinę pagalbą įvairių paslaugų gavėjų grupėms įstaigoje ir paslaugų gavėjo namuose. Dalyvauja paslaugų gavėjų problemų nustatyme, veiklos ir sprendimų planavime bei vykdyme. Konsultuoti įstaigos darbuotojus, teikti pasiūlymus darbui su paslaugų gavėjais ir kt..

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

   - turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;

   - turėti praktinius psichologinio darbo įgūdžius ir gebėti tiksliai vertinti šeimos, vaiko psichologinius poreikius;

   - gebėti bendrauti su suaugusiais asmenimis, vaikais, jų tėvais (globėjais, įtėviais);

   - gebėti teikti psichologinę pagalbą psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams bei jų šeimoms, patiriančioms socialinę riziką ir/ar turinčioms priklausomybę;

   - privalo išmanyti: metodinius, norminius ir kitus su psichologija susijusius dokumentus;

   - būti susipažinęs ir dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais psichologinės pagalbos teikimą, vaiko teisių apsaugą, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais, SPC direktoriaus įsakymais, SPC darbo tvarkos taisyklėmis, SPC nuostatais, saugos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos instrukcijomis, bei šiuo pareigybės aprašymu;

   - mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;

   - gebėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu;

   - būti objektyviu, priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

   Asmens dokumento kopija

   Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija

   Gyvenimo aprašymas (CV)

   Pretendento sutikimas

 

   Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento rėžiai 9,36 – 9,82 baziniais dydžiais.

    SUDAROMA TERMINUOTA DARBO SUTARTIS