Informacija apie vaikų globą (rūpybą) šeimoje

 

Atmintinė globėjams ir įtėviams "Vaikas gimęs mūsų širdyse"

 

     Informacija apie vaikų globą (rūpybą) šeimoje

       Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia negali patys auginti vaiko.

      Globa (rūpyba) likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

       Jeigu vaikas yra vyresnis nei 14 metų, jam steigiama rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Šios sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo interesams. Vaikui tenka daugiau atsakomybės.                 Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo pareigų nėra.

           Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo                               biologinė šeima ir globėjas (rūpintojas). Globos (rūpybos) atveju                            tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga                             mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai                                           neprieštarauja vaiko interesams.

Globos rūšys:

  • Vaiko laikinoji globa (rūpyba) laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos (rūpybos) institucijoje. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tikslas grąžinti vaiką į šeimą. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
  • Vaiko nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi.                                             

       Kaip tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais ar budinčiais globotojais

       Asmenys, norintys tapti vaiko globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kretingos skyriuje pateikia prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę (jei pareiškėjas dirba), šeimyninę bei materialinę padėtį (gaunamas pajamas), išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį. Kartu su prašymų pridėdami dokumentai:

  1. Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija;

  2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma 046/a), patvirtinantis, kad asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

  3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai, kad asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju ar įtėviu.

       Budinčiais globotojais, socialiniais globėjais ar įtėviais gali tapti 21–65 metų asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse bei Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus, išklausę mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK ir gavę teigiamą išvadą, kuri pateikiama VVTAĮT teritorinio skyriaus specialistams.

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

     GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti vaikui surasti šeimą. Per mokymus būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais pareiškėjų asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą. 

      GIMK programoje išskiriamos penkios gebėjimų grupės, kurios būtinos būsimiems globėjams ir įtėviams:

1. Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.

2. Vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas.

3. Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas.

4. Pagalba vaikui užmegzti saugius ir patvarius ryšius.

5. Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN).