Informacija apie įvaikinimą

Įvaikinimas – galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariai. Įvaikinimo dalyviai – vaikas ir įtėvių šeima. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą.

  •    Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą.

  •    Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė, keičiamas vardas.

  •    Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas – tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas. Globa, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo nustatyta, gali būti panaikinta.

       Asmenys, norintys tapti įtėviais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kretingos skyriuje (VVTAĮT )  pateikia prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę (jei pareiškėjas dirba), šeimyninę padėtį, įvaikinimo motyvus.

Kartu su prašymų pridėdami dokumentai:

1. Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija;

2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma 046/a), patvirtinantis, kad asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

3. Kartu gyvenančių asmenų rašytiniai sutikimai, kad asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju ar įtėviu.

Įtėviais gali tapti 21–65 metų asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse bei Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus, išklausę mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK ir gavę teigiamą išvadą, kuri pateikiama VVTAĮT teritorinio skyriaus specialistams.

Pasirengimo įvaikinti patikrinimas:

Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs norinčio įvaikinti asmens prašymą, iš registrų ir valstybės informacinių sistemų surenka reikiamą informaciją apie norinčius įvaikinti asmenis bei patikrina:

  •    ar nesate teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;

  •    ar nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;

  •    ar Jūs nebuvote vaiko globėjais (rūpintojais), ir globa nebuvo panaikinta dėl Jūsų kaltės;

  •    ar Jūs nesergate ligomis, kurioms esant Jūs negalėtumėte įvaikinti vaiko;

  •    ar Jūs ir kiti kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius nusikaltimus, kurie neleistų           Jums tapti įvaikintoju.

Mokymai būsimiems įtėviams:

GIMK programa – įtėvių, globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti vaikui surasti šeimą. Per mokymus būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais pareiškėjų asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą.

         GIMK programoje išskiriamos penkios gebėjimų grupės, kurios būtinos             būsimiems globėjams ir įtėviams:

      1. Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.

      2. Vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas.

      3. Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas.

      4. Pagalba vaikui užmegzti saugius ir patvarius ryšius.

      5. Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas

  GIMK programos tikslai:

  1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus:

  2. Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

  3. Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

 

Pagrindinė GIMK programa yra skirta visiems asmenims, ketinantiems globoti, įvaikinti vaiką, teikti profesionalios globos paslaugas. Mokymai suskirstyti į dešimt dalių/susitikimų, kurių kiekvienas trunka 3 valandas:

1 dalis. Įvadas į mokymų programą GIMK.

2 dalis. Vaiko globos sistema.

3 dalis. Atviras kalbėjimas apie globą ir įvaikinimą.

4 dalis. Vaiko raidos etapai ir prieraišumas.

5  dalis. Trauma, gijimas. Psichologinis atsparumas.

6  dalis. Netektys.

7  dalis. Savivertė. Pastovių ryšių stiprinimas.

8 dalis. Pozityvus auklėjimas.

9 dalis. Pasiruošimas pokyčiams. Stresas globojant/įvaikinus vaikus ir jo įveika.

10 dalis. Sąmoningo sprendimo priėmimas.

Išvados apie pasirengimą įvaikinti:

   •    Išvados dėl pasirengimo vaiko įvaikinimui parengimas trunka ne ilgiau nei 20 darbo dienų nuo įtėviams skirtų mokymų pasibaigimo.

   •    Su parengta išvada yra supažindinami įvaikintojai.

   •    Jie ją pasirašo.

Teigiama išvada dėl pasirengimo įvaikinti vaiką galioja 24 mėnesius nuo jos parengimo dienos. Išvadą dėl pasirengimo įvaikinti vaiką Globos centro specialistai per 3 darbo dienas nuo jos pasirašymo dienos pateikia VTAĮT teritoriniam skyriui.

Esant neigiamai išvadai dėl pasirengimo įvaikinti vaiką, Globos centro specialistai ją pateikia VTAĮT teritoriniam skyriui, o neigiamos išvados kopiją – pareiškėjams.

Išnykus priežastims, dėl kurių buvo pateikta neigiama išvada dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką, asmenys gali pakartotinai kreiptis į Tarnybos teritorinį skyrių dėl pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo.

Įrašymas į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą:

       Tarnyba, gavusi teigiamą išvadą dėl pasirengimo įvaikinti vaiką, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos priima sprendimą įrašyti norinčius įvaikinti asmenis ar jų neįrašyti į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

       Tarnyba priima sprendimą neįrašyti asmenų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, jei paaiškėja bent viena iš Civilinio kodekso 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių. Jei asmuo nuteistas už kitą (-as) nusikalstamą (-as) veiką (-as) ir dėl teisės įvaikinti sprendžia teismas, tas asmuo įrašomas į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

Galimo įvaikinti vaiko pasiūlymas:

       Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, atsižvelgdama į vaiko interesus ir įvertinusi įvaikintojų, įrašytų į Sąrašą, lūkestį dėl vaiko, parenka labiausiai vaiko poreikius atitinkančius įvaikintojus. Jeigu Sąraše yra kelios vaiko poreikius atitinkančios šeimos, vaikui parenkami tie asmenys, kurie pirmiau įrašyti į šį sąrašą.

        Tarnyba apie šeimos parinkimą konkrečiam vaikui informuoja juos per gyvenamosios teritorinį skyrių ar Globos centrą. Informaciniame rašte pateikiama informacija apie vaiką (vardas ir pavardė; gimimo data ir vieta; įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindas; vaiko gyvenamoji vieta (globos (rūpybos) vieta); informacija apie vaiko kilmę, socialinę aplinką, šeimos istoriją; vaiko sveikatos būklė; specialūs vaiko poreikiai). Jūs, su vaiko globėju (rūpintoju) iš anksto suderinę laiką ir datą, turėsite teisę susipažinti su Tarnybos informaciniame rašte nurodytu vaiku.

       Savo sutikimą ar atsisakymą įvaikinti pasiūlytą vaiką Vaiko teisių apsaugos skyriui raštu turėsite pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacinio rašto apie galimą įvaikinti vaiką išsiuntimo dienos.

       Pažymėtina, jog šeima, pateikusi motyvuotą atsisakymą dėl parinkto vaiko, laukia kito galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo pagal šeimos nurodytą lūkestį vaikui.

      Atkreipiame dėmesį, kad galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo trukmė priklauso nuo to, kokius lūkesčius turėsite dėl pageidaujamo įvaikinti vaiko (amžius, lytis, sveikatos būklė, vaiko biologinių tėvų gyvenimo būdas, turimos priklausomybės, psichinės sveikatos sutrikimai bei protiniai gebėjimai, kelintas vaikas, gimęs šeimoje ar kt.) ir jų skaičiaus. Taip pat įtakos turi ir tai, kokie vaikai (amžius, sveikatos būklė, jo tėvų sveikatos būklė, socialinė kilmė ir kt.) yra įrašyti į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą.

Teisminis procesas dėl įvaikinimo:

       Esant Jūsų sutikimui įvaikinti pasiūlytą vaiką, Jūs turite kreiptis į vaiko ar savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo.

       Teismo posėdis yra uždaras.

       Teismo posėdžio metu bus nagrinėjama ir vertinama, ar tinkamai įvykdyta ikiteisminė įvaikinimo procedūra, ar įvaikintojai atitinka jiems įstatymo keliamus reikalavimus ir yra tinkamai pasirengę įvaikinti, ar įvaikinimas atitinka įvaikinamo vaiko geriausius interesus.

      Teismo sprendimas dėl įvaikinimo įsiteisėja po 30 dienų nuo jo paskelbimo, jeigu sprendimas nėra apskundžiamas apeliacine tvarka. Paduoti apeliacinį skundą turi teisę tik byloje dalyvaujantys asmenys, t. y. pareiškėjai, įvaikinamo vaiko globėjas ir kiti suinteresuoti asmenys, jei tokie dalyvavo Jūsų byloje.

       Apie įvaikinimo bylos nagrinėjimą vaiko biologiniams tėvams nėra pranešama.

Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įvaikinimo ar sprendimą leidus vykdyti skubiai, dėl naujo vaiko gimimo liudijimo Jūs turite kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą, užregistravusią vaiko gimimą.

       Paprastai įvaikinimo bylos nagrinėjimas teisme baigiamas ir sprendimas dėl įvaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo priėmimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai tai būtina dėl vaiko interesų, šis terminas gali būti pratęstas.