Globos centro teikiamos paslaugos

Globos centro paslaugų gavėjai:
● globėjai (rūpintojai), nesusiję giminystės ryšiais ir jų globojami (rūpinami) vaikai;
● globėjai (rūpintojai) giminaičiai ir jų globojami (rūpinami) vaikai;
● budintys globotojais ir jų prižiūrimi vaikai;
● bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojai ir juose globojami (rūpinami) vaikai;
● įtėviai ir jų įvaikinti vaikai;
● šeimynos dalyviai;
● asmenys, norintys tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviu ar budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką.

Globos centro organizuojamos pagalbos ir teikiamų paslaugų sąrašas: 
● asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikinti vaiką šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, informavimas, konsultavimas;
● mokymai pagal GIMK programą,
● Išvados dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką, parengimas;
● individualios ir (ar) grupinės psichologo konsultacijos;
● individualios ir (ar) grupinės globos koordinatoriaus konsultacijos; 
● individualios ir (ar) grupinės atestuoto asmens konsultacijos;
● informavimas, tarpininkavimas;
●socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymas(periodinių susitikimų organizavimas, vaiko parengimas susitikimams, vaiko ir globėjų (rūpintojų) interesų atstovavimas užtikrinant saugią susitikimų aplinką);
● tęstiniai periodiniai mokymai pagal GIMK programą;
● savipagalbos grupės;
● psichoterapeuto pagalba;
● teisinė pagalba;
● sociokultūrinė pagalba;
● laikino atokvėpio paslauga;
● transporto organizavimo paslauga;
● socialinės paslaugos vaikams Dienos centro padalinyje;
● intensyvi pagalba;
● krizių įveikimo pagalba.
● budinčių globotojų vykdomos veiklos kokybės vertinimas;
●metodinė pagalba bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.