Globos centro teikiamos paslaugos

Globos centro paslaugų gavėjai:
● globėjai (rūpintojai), nesusiję giminystės ryšiais ir jų globojami (rūpinami) vaikai;
● globėjai (rūpintojai) giminaičiai ir jų globojami (rūpinami) vaikai;
● budintys globotojais ir jų prižiūrimi vaikai;
● bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojai ir juose globojami (rūpinami) vaikai;
● įtėviai ir jų įvaikinti vaikai;
● šeimynos dalyviai;
● asmenys, norintys tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviu ar budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką.

Globos centro organizuojamos pagalbos ir teikiamų paslaugų sąrašas: 
● asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikinti vaiką šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, informavimas, konsultavimas;
● mokymai pagal GIMK programą,
● Išvados dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką, parengimas;
● Išvados dėl nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendacijos parengimas.
● individualios ir (ar) grupinės psichologo konsultacijos;
● individualios ir (ar) grupinės socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) konsultacijos; 
● individualios ir (ar) grupinės atestuoto asmens konsultacijos;
● informavimas, tarpininkavimas;
● tęstiniai periodiniai mokymai pagal GIMK programą;
● savipagalbos grupės;
● psichoterapinė pagalba (meno terapijos užsiėmimai);
● teisinė pagalba;
● sociokultūrinė pagalba;
● laikino atokvėpio paslauga;
● transporto organizavimo paslauga;
● socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga Dienos veiklos tarnyboje;
● intensyvi pagalba;
● krizių įveikimo pagalba.
● budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimas;