Informacija norint priimti vaiką laikinai svečiuotis

       Jei nenorite ar negalite globoti, tačiau norite prisidėti prie globos namuose augančių vaikų gerovės, esate kviečiami priimti vaikus laikinai svečiuotis. Ši savanoriška globa - tai pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su globos institucijoje augančiu vaiku. Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais. Susiruošėte su šeima į koncertą ar tiesiog pasivaikščioti į parką? Eilinis jūsų savaitgalis įgautų visai kitą prasmę, jei kartu pasiimtumėte ir vaiką iš globos namų. Savaitgalio globa kartais tampa gražių istorijų pradžia.
       Asmenys, norintys priimti vaiką laikinai svečiuotis, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kretingos skyriuje (VVTAĮT ) pateikia prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę (jei pareiškėjas dirba), šeimyninę padėtį, motyvus.
Kartu su prašymų pridėdami dokumentai:
   1. Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija;
   2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma 046/a), patvirtinantis, kad asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
   3. Kartu gyvenančių asmenų rašytiniai sutikimai, kad asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju ar įtėviu.
Patikrinimo, ar asmuo gali priimti laikinai svečiuotis vaiką, procedūra:
   • VTAĮT teritorinis skyrius išsiaiškina, ar fizinis asmuo nėra tarp asmenų, pas kuriuos draudžiama išleisti laikinai svečiuotis vaiką;
   • VTAĮT teritorinis skyrius kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą (ar teistas, ar jau išnykęs teistumas, ar neteistas) gavimo;
   • VTAĮT teritorinis skyrius bendradarbiaudamas su Globos centro specialistais išsiaiškina, ar fizinis asmuo gali priimti vaiką laikinai svečiuotis (išsiaiškina fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas; fizinio asmens galimybes tenkinti vaiko poreikius; ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi);
   • Globos centro specialistai parengia išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis ir ją pateikia VTAĮT teritoriniam skyriui, o tuomet perduodama fiziniam asmeniui.
   • gavus teigiamą išvadą, pateikia fiziniam asmeniui vaikų socialinės globos įstaigų (toliau –  vaiko globėjų (rūpintojų)) sąrašą;
   • gavus neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, apie sprendimo priežastis raštu informuoja fizinį asmenį. Fizinis asmuo, gavęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tik išnykus išvadoje nurodytoms priežastims.
       Fizinis asmuo, gavęs teigiamą išvadą apie jo tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją) iš sąrašo, kurį pateikė jam Vaiko teisių apsaugos skyrius.
Vaiko globėjas (rūpintojas):
     1. pasiūlo fiziniam asmeniui vaiką, jeigu fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus vaiko, kurio poreikius jis sugebėtų geriausiai patenkinti;
     2. sudaro su fiziniu asmeniu sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį.
Svarbu suprasti, kad vaikui parenkama šeima, o ne šeimai – vaikas.