Kretingos socialinių paslaugų centro darbuotojų atliekamos pagrindinės funkcijos

Administracija

Direktorius

 • Telkia kolektyvą įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, kūrybinei veiklai bei profesiniam tobulėjimui, atsako už visos įstaigos veiklą.

Direktoriaus pavaduotojas socialinio darbo organizavimui

 • Organizuoja socialinių paslaugų teikimą įvairioms paslaugų gavėjų grupėms.
 • Koordinuoja įstaigos tarnybų vadovų darbą, vykdo paslaugų teikimo priežiūrą.
 • Teikia darbuotojams metodinę pagalbą.
 • Rengia įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina įvairius projektus, programas.

Vyriausiasis buhalteris

 • Tvarko darbo užmokesčio apskaitą.
 • Tvarko ilgalaikio turto apskaitą.
 • Tvarko piniginių lėšų apskaitą.
 • Tvarko atsiskaitymų su įvairiais debitoriais ir kreditoriais apskaitą.
 • Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal įvairių institucijų pareikalavimus. Rengia įstaigos finansinę atskaitomybę.

Buhalteris

 • Veda maisto produktų pajamų ir išlaidų apskaitą pagal biudžetines ir nebiudžetines lėšas (5 skirtingoms paslaugų gavėjų grupėms).
 • Veda atsargų apskaitą pagal biudžetines ir nebiudžetines lėšas.
 • Veda trumpalaikio turto apskaitą pagal biudžetines ir nebiudžetines lėšas.
 • Dalyvauja ketvirtinėse ir metinėse įstaigos materialinių vertybių inventorizacijose, nurašymuose, surašo inventorizacijos aprašus.
Specialistas ūkio reikalams
 • Atsako už įstaigos turto saugumą, jo atnaujinimą ir papildymą, apskaitą.
 • Atsako už darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinių saugumo priemonių vykdymą.
 • Organizuoja transporto paslaugas, transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą.
 • Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 • Pildo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

Sekretorius

 • Organizuoja raštvedybą įstaigoje pagal norminių dokumentų reikalavimus.
 • Atsako už įstaigos dokumentų archyvavimą.
 • Teikia bendrąsias socialines paslaugas gyventojams.

 

Specialistai

Slaugytojas

 • Rūpinasi įstaigoje socialines paslaugas gaunančių paslaugų gavėjų sveikatos būkle.
 • Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros institucijomis sprendžiant paslaugų gavėjų sveikatos problemas.
 • Padeda įstaigos personalui ugdyti Dienos veiklos bei Vaikų globos (rūpybos) tarnybų vaikų sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklė priežiūrą.

Slaugytojas

 • Nustato senyvo amžiaus ir suaugusio neįgalaus asmens slaugos paslaugų poreikį.
 • Teikia paskirtas slaugos paslaugas asmens namuose.
 • Vertina slaugos paslaugų rezultatyvumą.
 • Koordinuoja slaugytojos padėjėjų slaugos paslaugų teikimą asmens namuose.

Slaugytojas

 • Vykdo Dienos veiklos ir Vaikų globos (rūpybos) tarnybų paslaugų gavėjų maitinimo organizavimą ir priežiūrą.
 • Atsako už įstaigos maisto bloko darbo organizavimą.
 • Rašo valgiaraščius-reikalavimus paslaugų gavėjų grupėms.

Kineziterapeutas-masažistas

 • Teikia kineziterapijos ir masažo paslaugas įvairioms paslaugų gavėjų grupėms: Dienos veiklos bei Vaikų globos (rūpybos) tarnybų paslaugų gavėjams, Pagalbos šeimai tarnyboje apgyvendintiems paslaugų gavėjams.
 • Teikia sveikatos palaikymą skatinančias užimtumo paslaugas Dienos veiklos bei Vaikų globos (rūpybos) tarnybos vaikams.
 • Sudaro individualias kineziterapijos bei grupines užimtumo programas, veda kitą dokumentaciją.

Kineziterapeutas

 • Teikia kineziterapijos paslaugas senyvo amžiaus bei suaugusiems neįgaliems asmenims jų namuose.
 • Vertina kineziterapijos paslaugų rezultatyvumą.

Psichologas

 • Teikia psichologinę pagalbą įvairių paslaugų gavėjų grupėms įstaigoje ir paslaugų gavėjo namuose.
 • Dalyvauja paslaugų gavėjų problemų nustatyme, veiklos ir sprendimų planavime bei vykdyme.
 • Konsultuoja įstaigos darbuotojus, teikia pasiūlymus darbui su paslaugų gavėjais.
 • Atlieka įvairius psichologinius tyrimus.

 

Socialinis darbuotojas
 • Taikant meno terapijos metodus, metodiškai organizuoja ir veda paslaugų gavėjams individualius ir grupinius užsiėmimus.
 • Rengia ir įgyvendina individualių ir grupinių užsiėmimų programas.
 • Pildo jam priskirtą dokumentaciją.

 

Pagalbos šeimai tarnyba

   

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

(Pagalbos šeimai ir Dienos veiklos tarnybose)

 • Planuoja ir organizuoja tarnybų darbą.
 • Teikia gyventojams bendrąsias socialines paslaugas.
 • Analizuoja ir apibendrina tarnybų darbuotojų darbą.
 • Rengia įvairius tarnybų dokumentus.
 • Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, seniūnijomis ir kt..
 • Dalyvauja projektų rengime ir įgyvendinime.
   

Socialinis darbuotojas

 • Aprūpina Kretingos rajono gyventojus techninės pagalbos priemonėmis (toliau – TPP).
 • Individualiai paslaugų gavėjui parenka TPP.
 • Organizuoja TPP remontą, veda TPP apskaitą.
   

Socialinis darbuotojas

 • Teikia laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas kritinėje padėtyje atsidūrusiems asmenims, apgyvendintiems SPC Pagalbos šeimai tarnyboje.
 • Organizuoja intensyvią krizių įveikimo pagalbą įvairioms paslaugų gavėjų grupėms.
 • Teikia bendrąsias socialines paslaugas gyventojams.
 • Dalyvauja įstaigos programų ir projektų rengime ir vykdyme.
   

Socialinis darbuotojas

 • Organizuoja pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimą senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims.
 • Sudaro ir pildo paslaugų gavėjų bylas.
 • Vykdo socialinių darbuotojų padėjėjų darbo priežiūrą.
   
Socialinis darbuotojas (atvejo vadybininkas)
 • Koordinuoja atvejo vadybos procesą.
 • Vertina šeimos poreikius pagalbai bei numato galimus pagalbos šeimai būdus.
 • Koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą.
 • Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, seniūnijomis ir kt.
 • Pildo priskirtą dokumentaciją.

 

   
Socialinis darbuotojas
 • Teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms.
 • Dalyvauja atvejo vadybos procese.
 • Pildo priskirtą dokumentaciją.
   

Socialinio darbuotojo padėjėjas

 • Teikia specialiąsias socialines paslaugas įstaigos Vaikų globos (rūpybos) bei Pagalbos šeimai tarnybose apgyvendintiems paslaugų gavėjams (pagal slenkantį darbo grafiką nakties ir dienos metu).
 • Ugdo bei padeda asmeniui palaikyti socialinius įgūdžius, teikia pagalbą asmens higienos priežiūroje.
 • Savaitgaliais ir švenčių dienomis ugdo Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje apgyvendintų vaikų kasdienio gyvenimo įgūdžius kartu su jais gaminant maistą.
 • Užtikrina ir prižiūri priskirtų patalpų švarą ir tvarką.
   

Socialinio darbuotojo padėjėjas

 • Teikia pagalbos į namus paslaugas (asmeniui iki 10 val. per savaitę) ir dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose (asmeniui iki 40 val. per savaitę) senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.

 

   
Slaugytojas
 • Teikia dienos socialinės globos paslaugas (slaugos paslaugas) senyvo amžiaus ir neįgaliems suaugusiems asmenims jų namuose.
   

 

Vaikų globos (rūpybos) tarnyba

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

 • Planuoja ir organizuoja tarnybos darbą, dirba socialinį darbą su tarnybų paslaugų gavėjais.
 • Atstovauja Vaikų globos (rūpybos) tarnybą bei joje apgyvendintus vaikus valstybės bei savivaldybių institucijose ir įvairiose įstaigose.
 • Teikia bendrąsias socialines paslaugas.
 • Rengia įvairius tarnybos dokumentus.
 • Analizuoja ir apibendrina tarnybos darbuotojų darbą.
 • Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, seniūnijomis ir kt.
 • Dalyvauja projektų rengime ir įgyvendinime.

Socialinis darbuotojas

 • Teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiam vaikui, apgyvendintam Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje (kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo bei ugdymo organizavimas ir kt.).
 • Pildo dokumentaciją.

Socialinis darbuotojas

 • Teikia bendrąsias socialines paslaugas Kretingos rajono globėjams (rūpintojams) bei jų šeimose globojamiems vaikams.
 • Organizuoja ir veda būsimųjų globėjų ir įtėvių mokymus pagal GIMK programą ir ruošia išvadas.
 • Pildo jam priskirtą dokumentaciją.
 • Dalyvauja projektų rengime ir įgyvendinime.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

 • Rūpinasi vaiko asmens ir jo aplinkos higiena.
 • Užtikrina Vaikų globos (rūpybos) tarnybos patalpų švarą ir tvarką.
 • Dalyvauja ugdant vaiko kasdienio gyvenimo įgūdžius.

 

Dienos veiklos tarnyba

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

 • Planuoja ir organizuoja tarnybos darbą, dirba socialinį darbą su tarnybų paslaugų gavėjais.
 • Teikia bendrąsias socialines paslaugas.
 • Rengia įvairius tarnybos dokumentus.
 • Analizuoja ir apibendrina tarnybos darbuotojų darbą.
 • Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.
 • Dalyvauja projektų rengime ir įgyvendinime.
Socialinis darbuotojas
 • Teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas vaikui ir jo šeimai.
 • Teikia vaikams socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrines ir kt. paslaugas.
 • Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, sprendžiant vaikų socializacijos problemas.
 • Organizuoja ir vykdo vaikų palydėjimą bei pavėžėjimą į (iš) tarnybą
 • Pildo priskirtą dokumentaciją.

Socialinis darbuotojas

 • Teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas senyvo amžiaus bei suaugusiam asmeniui su negalia ir jo šeimai.
 • Teikia asmenims dienos socialinės globos paslaugas Dienos veiklos tarnyboje.
 • Vykdo paslaugų gavėjų pavėžėjimą į (iš) tarnybą.
 • Pildo priskirtą dokumentaciją.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

 • Teikia bendrąsias ir specialiąsias paslaugas senyvo amžiaus bei suaugusiam asmeniui su negalia ir jo šeimai,  socialinę riziką patiriančioje šeimoje gyvenančiam vaikui, kuriam reikalingos paslaugos.
 • Vykdo paslaugų gavėjų maitinimą.
 • Ugdo bei padeda asmeniui palaikyti socialinius įgūdžius, teikia pagalbą asmens higienos priežiūroje.
 • Užtikrina ir prižiūri priskirtų patalpų švarą ir tvarką.

 

Aptarnaujantis ūkio personalas

Virėjas

 • Gamina maistą šioms paslaugų gavėjų grupėms: Vaikų globos (rūpybos) tarnybos vaikams, Dienos veiklos tarnybos vaikams, Dienos veiklos tarnybos senyvo amžiaus bei suaugusiems asmenims su negalia, Kretingos S. Daukanto progimnazijos ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Sandėlininkas

 • Atsako už maisto produktų užsakymą, priėmimą, saugojimą, išdavimą.
 • Veda maisto produktų sandėlio apskaitą.
Skalbėjas
 • Skalbia ir prižiūri rūbus, patalynę, užuolaidas ir kt.
Valytojas
 • Valo ir tvarko įstaigos patalpas.

Vairuotojas

 • Teikia transporto paslaugas neįgaliems asmenims, vežamiems hemodializės procedūrų.
 • Teikia transporto paslaugas Dienos veiklos ir Vaikų globos (rūpybos)  tarnybose paslaugas gaunantiems paslaugų gavėjams.
 • Teikia transporto paslaugas Pagalbos šeimai tarnyboje apgyvendintiems paslaugų gavėjams bei įstaigos darbuotojams vykdantiems priskirtas įvairias funkcijas
 • Teikia transporto paslaugas Kretingos rajono gyventojams pagal transporto paslaugų teikimo tvarką.

Kiemsargis

 • Tvarko įstaigos teritoriją ir privažiavimo kelią, futbolo aikštyną.
 • Prižiūri teritorijos želdinius, juos atnaujina, pjauna žolę, genėja krūmus ir t.t.

Pastatų ir įrenginių priežiūros pagalbinis darbininkas

 • Atlieka smulkų patalpų, vidaus ir lauko inventoriaus remontą.
 • Atlieka smulkius santechnikos montavimo ir remonto darbus.

 

Elektrikas

 • Atlieka elektros įrenginių ir prietaisų remonto darbus.
 • Prižiūri įstaigos elektros ūkį.

 

Daugiau informacijos