Kretingos socialinių paslaugų centro darbuotojų atliekamos pagrindinės funkcijos

Administracija

Direktorius

 • Telkia kolektyvą įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, kūrybinei veiklai bei profesiniam tobulėjimui, atsako už visos įstaigos veiklą.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

 • Organizuoja socialinių paslaugų teikimą įvairioms paslaugų gavėjų grupėms.
 • Koordinuoja įstaigos padalinių vedėjų socialiniams reikalams  darbą, vykdo paslaugų teikimo priežiūrą.
 • Teikia darbuotojams metodinę pagalbą.
 • Rengia įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina įvairius projektus, programas.

Vyriausiasis buhalteris

 • Tvarko darbo užmokesčio apskaitą.
 • Tvarko ilgalaikio turto apskaitą.
 • Tvarko piniginių lėšų apskaitą.
 • Tvarko atsiskaitymų su įvairiais debitoriais ir kreditoriais apskaitą.
 • Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal įvairių institucijų pareikalavimus. Rengia įstaigos finansinę atskaitomybę.

Buhalteris

 • Veda maisto produktų pajamų ir išlaidų apskaitą pagal biudžetines ir nebiudžetines lėšas (5 skirtingoms paslaugų gavėjų grupėms).
 • Veda atsargų apskaitą pagal biudžetines ir nebiudžetines lėšas.
 • Veda trumpalaikio turto apskaitą pagal biudžetines ir nebiudžetines lėšas.
 • Dalyvauja ketvirtinėse ir metinėse įstaigos materialinių vertybių inventorizacijose, nurašymuose, surašo inventorizacijos aprašus.

Personalo ir dokumentacijos vadybininkas

 • Organizuoja raštvedybą įstaigoje pagal norminių dokumentų reikalavimus.
 • Atsako už įstaigos dokumentų archyvavimą.
 • Teikia bendrąsias socialines paslaugas gyventojams.

 

Specialistai

 
Juristas
 • Analizuoja SPC veiklos teisinį pagrįstumą, nustato neatitikimus, numato, kaip teisiškai teisingai išspręsti ūkines - finansines - administracines ir kitas problemas.
 • Dalyvauja rengiant arba rengia SPC vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.
 • atstovauja SPC teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijose, rengia procesinius dokumentus, dirba su Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu.
 
Bendrosios praktikos slaugytojas
 • Rūpinasi įstaigoje socialines paslaugas gaunančių paslaugų gavėjų sveikatos būkle.
 • Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros institucijomis sprendžiant paslaugų gavėjų sveikatos problemas.
 • Padeda įstaigos personalui ugdyti Dienos centro padalinio ir Bendruomeninių vaikų namų vaikų sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklė priežiūrą.
 • Vykdo Dienos centro padalinio paslaugų gavėjų maitinimo organizavimą ir priežiūrą.
 • Atsako už įstaigos maisto bloko darbo organizavimą.
 • Rašo valgiaraščius-reikalavimus paslaugų gavėjų grupėms.
 

Kineziterapeutas- gydomojo masažo specialistas

 • Teikia kineziterapijos ir masažo paslaugas įvairioms paslaugų gavėjų grupėms: Dienos centro padalinio paslaugų gavėjams, Pagalbos šeimai padalinyje apgyvendintiems paslaugų gavėjams.
 • Teikia sveikatos palaikymą skatinančias užimtumo paslaugas Dienos centro padalinio vaikams.
 • Sudaro individualias kineziterapijos bei grupines užimtumo programas, veda kitą dokumentaciją.
 

Kineziterapeutas

 • Teikia kineziterapijos paslaugas senyvo amžiaus bei suaugusiems neįgaliems asmenims jų namuose.
 • Vertina kineziterapijos paslaugų rezultatyvumą.
 

Socialinių paslaugų įstaigos psichologas

 • Teikia psichologinę pagalbą įvairių paslaugų gavėjų grupėms įstaigoje ir paslaugų gavėjo namuose.
 • Dalyvauja paslaugų gavėjų problemų nustatyme, veiklos ir sprendimų planavime bei vykdyme.
 • Konsultuoja įstaigos darbuotojus, teikia pasiūlymus darbui su paslaugų gavėjais.
 • Atlieka įvairius psichologinius tyrimus.

 

 
Socialinis darbuotojas
 • Taikant meno terapijos metodus, metodiškai organizuoja ir veda paslaugų gavėjams individualius ir grupinius užsiėmimus.
 • Rengia ir įgyvendina individualių ir grupinių užsiėmimų programas.
 • Pildo jam priskirtą dokumentaciją.
 
     
Globos centro padalinys    
Globos koordinatorius, atliekantis Globos centro padalinio vedėjo funkcijas
 • Organizuoja, koordinuoja Globos centro padalinio veiklą ir pagalbos globėjams teikimą.
 • Rengia Globos centro padalinio veiklos planus, ataskaitas, tvarkos aprašus bei kitą dokumentaciją.
 • Globos centrų mainų sistemoje atlieka administratoriaus funkciją.
 • Dalyvauja projektų rengime ir įgyvendinime.
 • Teikia pagalbos paslaugas Kretingos rajono globėjams bei jų šeimose globojamiems vaikams.
 • Užtikrina sąlygas globojamam vaikui bendrauti su biologine šeima.
 • Dalyvauja laikinosios globos peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose.
 • Pildo jam priskirtą dokumentaciją.
 
Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo
 • Teikia bendrąsias socialines paslaugas Kretingos rajono globėjams (rūpintojams) bei jų šeimose globojamiems vaikams.
 • Organizuoja ir veda būsimųjų globėjų ir įtėvių mokymus pagal GIMK programą ir ruošia išvadas.
 • Pildo jam priskirtą dokumentaciją.
 • Dalyvauja projektų rengime ir įgyvendinime.
 
Globos koordinatorius
 • Teikia pagalbos paslaugas Kretingos rajono globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams bei jų šeimose globojamiems, prižiūrimiems vaikams.
 • Užtikrina sąlygas globojamam ar prižiūrimam vaikui bendrauti su biologine šeima.
 • Koordinuoja pagalbą budintiems globotojams.
 • Dalyvauja laikinosios globos peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose.
 • Pildo jam priskirtą dokumentaciją.
 

 

Pagalbos šeimai padalinys

   

Pagalbos šeimai padalinio vedėjas socialiniams reikalams

 • Planuoja ir organizuoja padalinio darbą.
 • Teikia gyventojams bendrąsias socialines paslaugas.
 • Analizuoja ir apibendrina padalinio darbuotojų darbą.
 • Rengia įvairius padalinio dokumentus.
 • Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, seniūnijomis ir kt..
 • Dalyvauja projektų rengime ir įgyvendinime.
   

Socialinis darbuotojas 

 • Teikia laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas kritinėje padėtyje atsidūrusiems asmenims, apgyvendintiems SPC Pagalbos šeimai padalinyje.
 • Organizuoja intensyvią krizių įveikimo pagalbą įvairioms paslaugų gavėjų grupėms.
 • Teikia bendrąsias socialines paslaugas gyventojams.
 • Dalyvauja įstaigos programų ir projektų rengime ir vykdyme.
 • Vertina ir rengia išvadas apie asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.
   
Atvejo vadybininkas
 • Koordinuoja atvejo vadybos procesą.
 • Vertina šeimos poreikius pagalbai bei numato galimus pagalbos šeimai būdus.
 • Koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą.
 • Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, seniūnijomis ir kt.
 • Pildo priskirtą dokumentaciją.

 

   
Socialinis darbuotojas
 • Teikia socialinės priežiūros paslaugas šeimoms.
 • Dalyvauja atvejo vadybos procese.
 • Pildo priskirtą dokumentaciją.
   
Individualios priežiūros darbuotojas
 • Teikia pagalbą sunkumų patiriančiam asmeniui (šeimai) rūpinantis vaikais nuo gimimo, užtikrinant jų saugumą, poreikių tenkinimą, ruošiant maistą, maitinant, užtikrinant higieną, parenkant tinakmą aprangą, aprengiant, bendradarbiaujant, žaidžiant ir pan.
   

Individualios priežiūros darbuotojas

 • Teikia specialiąsias socialines paslaugas įstaigos Pagalbos šeimai padalinyje apgyvendintiems paslaugų gavėjams (pagal slenkantį darbo grafiką nakties ir dienos metu).
 • Ugdo bei padeda asmeniui palaikyti socialinius įgūdžius, teikia pagalbą asmens higienos priežiūroje.
 • Užtikrina ir prižiūri priskirtų patalpų švarą ir tvarką.
   

 

Pagalbos namuose padalinys

Pagalbos namuose padalinio vedėjas socialiniams reikalams

 • Planuoja ir organizuoja padalinio darbą, dirba socialinį darbą su padalinio paslaugų gavėjais.
 • Atstovauja Bendruomeniniuose vaikų globos namuose  apgyvendintus vaikus valstybės bei savivaldybių institucijose ir įvairiose įstaigose.
 • Teikia bendrąsias socialines paslaugas.
 • Rengia įvairius padalinio dokumentus.
 • Analizuoja ir apibendrina padalinio darbuotojų darbą.
 • Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, seniūnijomis ir kt.
 • Dalyvauja projektų rengime ir įgyvendinime.

Socialinis darbuotojas

 • Teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiam vaikui, apgyvendintam Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo bei ugdymo organizavimas ir kt.).
 • Pildo dokumentaciją.
Socialinis darbuotojas
 • Aprūpina Kretingos rajono gyventojus techninės pagalbos priemonėmis (toliau – TPP).
 • Individualiai paslaugų gavėjui parenka TPP.
 • Organizuoja TPP remontą, veda TPP apskaitą.
 • Vertina ir rengia išvadas apie asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.
Socialinis darbuotojas
 • Organizuoja pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose asmens pagalbos paslaugų teikimą senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims.
 • Sudaro ir pildo paslaugų gavėjų bylas.
 • Vykdo individualios priežiūros darbuotojų darbo priežiūrą.
Socialinis darbuotojas
 • Organizuoja asmeninės pagalbos asmens namuose neįgaliems asmenims.
 • Sudaro ir pildo paslaugų gavėjų asmens bylas.
 • Vykdo individualios priežiūros darbuotojų darbo priežiūrą.
 • Atlieka asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimą.
Individualios priežiūros darbuotojas  
 • Teiki pagalbos į namus paslaugas ir dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.
Bendrosios praktikos slaugytojas
 • Teikia dienos socialinės globos paslaugas (slaugos paslaugas) senyvo amžiaus ir neįgaliems suaugusiems asmenims jų namuose.
 • Nustato senyvo amžiaus ir suaugusio neįgalaus asmens slaugos paslaugų poreikį.
 • Teikia paskirtas slaugos paslaugas asmens namuose.
 • Vertina slaugos paslaugų rezultatyvumą.
 • Koordinuoja slaugytojos padėjėjų slaugos paslaugų teikimą asmens namuose.
Individualios priežiūros darbuotojas
 • Rūpinasi vaikų asmens ir jų aplinkos higiena, maitinimu.
 • Užtikrina Bendruomeninių vaikų globos namų patalpų švarą ir tvarką.
 • Dalyvauja ugdant vaikų kasdienio gyvenimo įgūdžius.

 

Dienos centro padalinys

Dienos centro padalinio vedėjas socialiniams reikalams

 • Planuoja ir organizuoja padalinio darbą, dirba socialinį darbą su padalinio paslaugų gavėjais.
 • Teikia bendrąsias socialines paslaugas.
 • Rengia įvairius padalinio dokumentus.
 • Analizuoja ir apibendrina padalinio darbuotojų darbą.
 • Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.
 • Dalyvauja projektų rengime ir įgyvendinime.
Socialinis darbuotojas
 • Teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas vaikui ir jo šeimai.
 • Teikia vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas.
 • Bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, sprendžiant vaikų socializacijos problemas.
 • Organizuoja ir vykdo vaikų palydėjimą bei pavėžėjimą į (iš) padalinį.
 • Pildo priskirtą dokumentaciją.

Socialinis darbuotojas

 • Teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas senyvo amžiaus bei suaugusiam asmeniui su negalia ir jo šeimai.
 • Teikia asmenims dienos socialinės globos paslaugas Dienos centro padalinyje.
 • Vykdo paslaugų gavėjų pavėžėjimą į (iš) padalinį.
 • Pildo priskirtą dokumentaciją.

Individualios priežiūros darbuotojas

 • Teikia bendrąsias ir specialiąsias paslaugas senyvo amžiaus bei suaugusiam asmeniui su negalia ir jo šeimai,  socialinę riziką patiriančioje šeimoje gyvenančiam vaikui, kuriam reikalingos paslaugos.
 • Vykdo paslaugų gavėjų maitinimą.
 • Ugdo bei padeda asmeniui palaikyti socialinius įgūdžius, teikia pagalbą asmens higienos priežiūroje.
 • Užtikrina ir prižiūri priskirtų patalpų švarą ir tvarką.

 

Ūkio tarnyba

Specialistas ūkio reikalams
 • Atsako už įstaigos turto saugumą, jo atnaujinimą ir papildymą, apskaitą.
 • Atsako už darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinių saugumo priemonių vykdymą.
 • Organizuoja transporto paslaugas, transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą.
 • Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 • Pildo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

Virėjas

 • Gamina maistą šioms paslaugų gavėjų grupėms: Dienos centro padalinio vaikams, senyvo amžiaus bei suaugusiems asmenims su negalia, Kretingos S. Daukanto progimnazijos ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Sandėlininkas

 • Atsako už maisto produktų užsakymą, priėmimą, saugojimą, išdavimą.
 • Veda maisto produktų sandėlio apskaitą.
Valytojas
 • Valo ir tvarko įstaigos patalpas.

Vairuotojas

 • Teikia transporto paslaugas neįgaliems asmenims, vežamiems hemodializės procedūrų.
 • Teikia transporto paslaugas Dienos centro padalinyje paslaugas gaunantiems paslaugų gavėjams.
 • Teikia transporto paslaugas Pagalbos šeimai padalinyje apgyvendintiems paslaugų gavėjams bei įstaigos darbuotojams vykdantiems priskirtas įvairias funkcijas
 • Teikia transporto paslaugas Kretingos rajono gyventojams pagal transporto paslaugų teikimo tvarką.

Aplinkos tvarkytojas

 • Tvarko įstaigos teritoriją ir privažiavimo kelią.
 • Prižiūri teritorijos želdinius, juos atnaujina, pjauna žolę, genėja krūmus ir t.t.

Ūkio priežiūros darbuotojas

 • Atlieka smulkų patalpų, vidaus ir lauko inventoriaus remontą.
 • Atlieka smulkius santechnikos montavimo ir remonto darbus.

 

Elektrikas

 • Atlieka elektros įrenginių ir prietaisų remonto darbus.
 • Prižiūri įstaigos elektros ūkį.

 

Daugiau informacijos