Apie centrą

ĮSTAIGOS VIZIJA

Mes siekiame sukurti įstaigą, kuri sugebėtų tenkinti visuomenės socialinius poreikius.

ĮSTAIGOS NUOSTATOS

Įstaiga - Kretingos rajono gyventojams.

Darbuotojai - kvalifikuoti socialinių paslaugų klientams teikėjai.

Darbo aspektai - pagrindinių asmens poreikių įvertinimas, tenkinimas, apsauga, teigiamų pokyčių žmoguje skatinimas.

Darbo principai - bendradarbiavimas, dalyvavimas, kompleksiškumas, prieinamumas, socialinis teisingumas ir solidarumas, tinkamumas, visapusiškumas.

ĮSTAIGOS VERTYBĖS

  Atsakingumas - mes siekiame teikti kokybiškas paslaugas paslaugų gavėjams, atlikdami tikslų ir savalaikį problemų bei poreikių įvertinimą. Teikiame paslaugas optimaliai išnaudodami savo galimybes, profesinius ir finansinius resursus. Mes siekiame, kad mūsų galimybės augtų ir tikime tuo ką darome.

  Inovatyvumas - mes aktyviai dalyvaujame socialinės apsaugos sistemos reformoje, kuriant palankias ir stabilias sąlygas mūsų veiklos vystymui. Siekiame būti lyderiais, teikdami kokybiškas socialines paslaugas Kretingos rajone. Mes siekiame tikroviško mūsų institucijos įvaizdžio visuomenėje. Rūpinamės paslaugų gavėjo, visuomenės ir įstaigos personalo interesų harmonija.

  Atvirumas, bendradarbiavimas - mes siekiame atviro, kūrybiško bendradarbiavimo su socialinio darbo partneriais.

  Profesionalumas, komandinis darbas - mes siekiame, kad mūsų įstaigoje dirbtų kvalifikuoti ir patyrę specialistai, augantys kaip profesionalai ir asmenybės. Mes rūpinamės, kad mūsų institucija būtų vieta, kur darbuotojai galėtų pilnai realizuoti savo galimybes ir pasiekti kokybiškų veiklos rezultatų. Mes dirbame komandoje ir siekiame bendrų tikslų.

 

ĮSTAIGOS ISTORIJA

1990 metų kovo 7 d. Kretingos miesto pietiniame pakraštyje atidaryta nauja įstaiga - Kretingos miesto vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“. Dvylikos grupių darželio raktai perduoti vedėjai Berutai Dirvonskienei. Septyniose grupėse suskambo vaikučių balsai.

1990 metų rugsėjo 1 d. įstaigos bazėje atidaryta Kretingos 4-osios vidurinės mokyklos pirma klasė.

1992 metų rugsėjo 1 d. įstaiga likviduota ir įsteigtas Kretingos miesto darželis-pradinė mokykla „Nykštukas“. Tuo metu įstaigoje veikė keturios ikimokyklinio ugdymo grupės ir trys pradinės klasės.

1992 metų gruodžio 1 d. atidaryta viena savaitinė vaikų grupė. Jau pirmą darbo mėnesį grupėje buvo ugdomi 8 vaikai. Netrukus darbą šioje grupėje teko organizuoti ištisą parą, nes tėvai vaikų nepasiimdavo, neužtikrindavo reikiamos jų priežiūros. Apgyvendintų vaikų skaičius sparčiai augo.

1993 metais įstaigoje veikė 6 pradinės klasės ir 5 darželio bei 2 savaitinės grupės.

1994 metų rugsėjo 1 d. įstaiga reorganizuota į Kretingos miesto vaikų globos namus-pradinę mokyklą. 6 klasėse mokėsi 104 pradinukai, dviejose darželio grupėse buvo ugdoma 40 vaikų, keturiose globos šeimynose gyveno 44 vaikai.

1995 metais įstaigoje veikė 5 pradinės klasės (110 mokinių), 5 globos šeimynos (55 vaikai) ir 2 darželio grupės (44 vaikai).

1996 metais įstaigoje veikė 5 pradinės klasės (95 mokiniai), 5 globos šeimynos (58 vaikai) ir 2 darželio grupės (44 vaikai).

1997 metais įstaigoje veikė 5 pradinės klasės (95 mokiniai), 5 globos šeimynos (38 vaikai) ir 3 ikimokyklinės grupės.

1998 metais įstaigoje veikė 5 pradinės klasės (81 mokinys), 6 globos šeimynos ir 1 ikimokyklinė grupė.

1999 metais įstaigoje veikė 5 pradinės klasės (90 mokinių), 6 globos šeimynos (75 vaikai) ir 1 ikimokyklinė grupė (30 vaikų).

2000 metais įstaigoje veikė 3 pradinės klasės (80 mokinių), 6 globos šeimynos (56 vaikai) ir 2 ikimokyklinės grupės (30 vaikų).

2001 - 2002 mokslo metais įstaigoje veikė 3 pradinės klasės (54 mokiniai), 5 globos šeimynos (56 vaikai) ir 2 ikimokyklinės grupės (35 vaikai).

2002 metų rugsėjo 1 d. įstaiga reorganizuota į Kretingos vaikų globos namus.

2003 metų balandžio 1 d. įstaiga reorganizuota į Kretingos socialinių paslaugų centrą. Įstaigos struktūrą sudarė – Pagalbos šeimai ir krizių tarnyba (vadovė - Diana Špučienė), Globos tarnyba (vadovė - Laima Bušmaitė), Vaikų skyrius (vadovė - Vilma Miltakienė). Nuo 1990 metų įstaigos direktoriaus pavaduotoja dirba Virginija Narbutienė.

2006 metais pakeisti tarnybų pavadinimai: Pagalbos šeimai tarnyba, Vaikų globos (rūpybos) tarnyba, Dienos veiklos tarnyba. Nuo 2006 m. kovo mėnesio pradėtos teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos mažas pajamas turinčiose ar socialines paslaugas gaunančiose šeimose augantiems vaikams.

2008 metais 3 atestuoti socialiniai darbuotojai pagal akredituotą GIMK programą pradėjo vesti mokymus būsimiems vaikų globėjams (rūpintojams), įtėviams.

2009 metų kovo 30 d. įstaigoje pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Per metus dienos socialinės globos paslaugos buvo suteiktos 9 asmenims: 6 moterims ir 3 vyrams. Jauniausiam asmeniui buvo 57 metai, vyriausiam – 90 metų.

2010 metais pradėtos teikti naujos paslaugos – dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose.

2013 metais įstaiga kartu su kitomis devyniomis Lietuvos Respublikos savivaldybėmis pradėjo vykdyti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą pilotinį projektą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra". Įstaigos vykdomo projekto pavadinimas - „Integrali pagalba senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Kretingos rajone“. Projekto vykdymo laikotarpis: 2013 m. – 2015 m.

Nuo 2014 metų kovo 1 d. socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, po 10 metų darbo patirties Kretingos socialinių paslaugų centre, pervesti dirbti į Kretingos rajono savivaldybės administraciją.

2016 metų vasario 25 d. įstaigai pavesta vertinti ir rengti išvadas apie asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Nuo 2016 metų birželio 1 d. įstaiga pradėjo vykdyti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Integrali pagalba senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Kretingos rajone“. Projekto vykdymo laikotarpis 2016 m. – 2022 m.

2018 metų sausio 2 d. įstaiga pradėjo teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms. Kretingos rajono savivaldybės administracijos sprendimu šių paslaugų teikimui pervedimu iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos priimti 8 socialiniai darbuotojai.

2018 metų balandžio 26 d. įstaigai skirtas Globos centro funkcijų vykdymas.

2018 metų liepos 1 d. įstaiga pradėjo vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus. Darbui su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, į įstaigą priimti 3 atvejo vadybininkai.

2019 m. gruodžio 2 d. Kretingos socialinių paslaugų centrui pradėjo vadovauti direktorė Danutė Skruibienė.

Nuo 2020 m. birželio mėn. iki 2021 m. gruodžio mėn. įstaiga teikė asmeninio asistento paslaugas.

2021 m. spalio 15 d. atidaryti Nakvynės namai, pradėtos teikti laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos.

2022 metais pradėtos teikti asmeninės pagalbos paslaugos.

2022 m. sausio mėn. pakeista įstaigos struktūra: Pagalbos šeimai padalinys (padalinio vedėja soc. reikalams Diana Špučienė), Pagalbos namuose padalinys (padalinio vedėja soc. reikalams Vilma Miltakienė), Dienos centro padalinys (padalinio vedėja soc. reikalams Agnė Putvinskienė), Globos centro padalinys (globos koordinatorė Donata Budrytė), Ūkio tarnyba (specialistė ūkio reikalams Sigutė Žižniauskienė).

2022 m. kovo mėn. atidaryti Bendruomeniniai vaikų globos namai.

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REGLAMENTAVIMO ISTORIJA

 

Kretingos rajono valdybos potvarkiais/Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais buvo keičiami/redaguojami įstaigos nuostatai:    

1992-05-21 (Nr.230v)

1994-05-05 (Nr.148v)

2002-05-30 (Nr.95)

2003-02-20 (Nr.T2-15)

2003-08-07 (Nr. T2-223)

2003-10-30 (Nr.T2-291)

2004-03-25 (Nr. T2-81)

2005-05-26 (Nr. T2-146)

2005-08-25 (Nr. T2-229)

2007-07-26 (Nr. T2-253)

2008-04-24 (Nr. T2-105)

2008-05-29 (Nr. T2-148)

2010-07-01 (Nr. T2-287)

2013-08-29 (Nr. T2-212)

2018-06-28 (Nr. T2-194)

2022-04-28 (Nr. T2-135)

2024-02-29 (Nr.T2-69)

 

Kretingos miesto tarybos/Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais buvo tvirtinamas darbuotojų etatų/pareigybių skaičius:

1992-09-22 Sprendimas Nr.6 20 sesijos (35 etatai)

1993-02-05 Sprendimas 24 sesijos (48 etatai)

2002-05-30 Nr.94 (36 etatai)

2003-05-29 Nr.T2-174 (49 etatai)

2007-01-25 Nr.T2-23 (57 etatai)

2008-01-31 Nr.T2-22 (62 etatai)

2008-12-18 Nr.T2-331 (66 etatai)

2014-02-27 Nr.T2-59 (57 etatai)

2015-08-27 Nr.T2-241 (75 etatai)

2016-01-28 Nr.T2-26 (77 etatai)

2017-08-31 Nr.T2-242 (85 etatai)

2017-10-26 Nr.T2-272 (98 etatai)

2018-06-28 Nr.T2-193 (110 pareigybių)

2019-11-28 Nr.T2-318 (122 pareigybės)

2020-01-30 Nr.T2-19   (125 pareigybės)

2022-01-27 Nr.T2-17   (127 pareigybės).

2023-02-23 Nr.T2-41 (135,5 etatai).

2024-02-15 Kretingos SPC direktoriaus įsakymas Nr. V-37 (136,5 etatai).

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS LICENCIJAVIMAS:

2013 metų spalio 14 d. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kretingos socialinių paslaugų centrui išdavė Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis asmens priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas: slaugos, kineziterapijos, masažo. Ši licencija atnaujinta 2016 m. lapkričio 16 d. bei papildyta leidimu teikti bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, ergoterapijos paslaugas.

2014 metais Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigai išdavė keturias veiklos licencijas: Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose, Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia, Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams, Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia.

2022 metų kovo 2 d. išduota licencija Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną.

2022 metų spalio mėn. panaikinta licencija Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose.

2022 metų spalio 21 d. išduota licencija Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose.

 

ĮSTAIGOS VEIKLOS AKREDITAVIMAS:

2021 m. gruodžio 28 d. suteikta teisė teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas:

pagalbą į namus,

socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą,

laikiną apnakvindinimą,

intensyvią krizių įveikimo pagalbą,

psichosocialinę pagalbą,

apgyvendinimą nakvynės namuose,

laikiną atokvėpį,

pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.

2022 m. rugsėjo 27 d. Kretingos socialinių paslaugų centrui suteikta Savanorius priimančios įstaigos akreditacija.

2022 m. lapkričio 21 d. atliktas pakeitimas dėl akredituotų laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo nakvynės namuose, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo vietų padidinimo.

2022 m. gruodžio 23 d. Kretingos socialinių paslaugų centrui suteikta teisė teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą – socialinė priežiūra šeimoms.

2024 m. sausio 1 d. suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą.

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos