Duomenų apsauga

   Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys Kretingos socialinių paslaugų centre yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Kretingos socialinių paslaugų centras užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užklausai įgyvendinti.

    Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Kretingos socialinių paslaugų centre duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal paslaugų sutartį vykdo Raimonda Šeputytė, kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

    Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, prašome kreiptis:

    Duomenų apsaugos pareigūnė Raimonda Šeputytė:

    tel. +370 611 47721, el. p. dap@dspaslaugos.lt

    Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija − Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija:

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt

Kretingos SPC Asmens duomenų apsaugos politika

Kretingos SPC Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kretingos SPC Asmens duomenų tvarkymo taisyklių pakeisti punktai

Kretingos SPC vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Jūsų teisės duomenų apsaugos srityje, kai jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais, atmintinė

Piliečiams skirtos duomenų apsaugos ES gairės

 

 

 

 

Daugiau informacijos