Globos centro tikslas ir funkcijos

   

 

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

    2014-2022 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ . Oficialus projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos partneriai– Kretingos rajono savivaldybės administracija, Kretingos socialinių paslaugų centras.

Projekto tikslas – įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai.

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 3,4 metai (iki 2023-04-30).

    Projekto lėšos skiriamos darbo užmokesčiui iš projekto lėšų finansuojamam 1, etato globos koordinatoriaus pareigybės ir 0,5 etato Globos centro veiklų koordinatoriaus pareigybių išlaikymui ir automobilio Globos centro reikmėms įsigijimui. Kretingos socialinių paslaugų centrui, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. balandžio 26 d. Nr. T2-137  pavesta vykdyti Globos centro funkcijas.

GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS – užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

     GLOBOS CENTRO funkcijos:

 • organizuoja ir vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 • vykdo asmenų, pageidaujančių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais, šeimynos dalyviais pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti,  įvaikinti vaikus bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau – GIMK programa);
 • vertina asmenų, pageidaujančių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti, įvaikinti vaikus pagal GIMK programą ir teikia VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, budinčio globotojo, šeimynos steigėjo ir/ar dalyvio veiklai;
 • parenka be tėvų globos likusiam vaikui globėją (rūpintoją) ar budintį globotoją ir teikia jo kandidatūrą savivaldybės administracijai, jei vaikui nustatyta laikinoji globa. Teikia globėjo (rūpintojo) kandidatūrą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui, jei vaikui, kuriam anksčiau buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) globos centre, nustatyta nuolatinė globa;
 • vykdo tęstinius, globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, šeimynos dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą;
 • koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, globojamiems (rūpinamiems) globėjų (rūpintojų), šeimynų, bei budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir teikia ar organizuoja jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos įtėviams teikiamos jų pačių prašymu;
 • dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko globos organizavimo nuostatais, ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu; VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus prašymu dalyvauja vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose;
 • teikia budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams intensyvią pagalbą, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams – metodinę pagalbą;
 • organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams (rūpintojams);
 • vertina budinčio globotojo vykdomos veiklos kokybę;
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
 • pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Sudaro tinkamas sąlygas vaiko giminaičiams ar asmenims, su vaiku susijusiems emociniais ryšiais, ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje;
 • organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą globos centro specialistams, budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams);
 • organizuoja ar inicijuoja globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų savitarpio pagalbos grupes;
 • viešina savo veiklą, šviečia visuomenę vaiko globos (rūpybos), įvaikinimo, budinčio globotojo veiklos klausimais;
 • atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams.

 

   Asmenys gali kreiptis darbo dienomis ir valandomis:

       I – IV 8.00 – 17.00 val.

       V 8.00 – 15.45 val.

       Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

  PASTABA: prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

  Informacija teikiama: Klaipėdos g. 133C, Kretinga, tel. 8 445 78988

  El. paštas: info@spc.kretingos.lt

 

Globos centro darbuotojai:

Globos centro veiklų koordinatorė Donata Budrytė 

tel. 8 67651095, el. p.  donata.budryte@spc.kretingos.lt

 

VVTAĮT atestuotas asmuo Asta Sakalauskienė, 

tel. 8 675 75261, el.p. asta.sakalauskiene@spc.kretingos.lt

 

Globos koordinatorė Birutė Daukšaitė, 

tel. 8 626 88667, el. p. birute.dauksaite@spc.kretingos.lt