Globos centro tikslas ir funkcijos

   

 

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

    2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ . Oficialus projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos partneriai– Kretingos rajono savivaldybės administracija, Kretingos socialinių paslaugų centras. Projekto tikslas – įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 3 metai (iki 2022 m. pabaigos).

    Projekto lėšos skiriamos darbo užmokesčiui iš projekto lėšų finansuojamam 1 etato globos koordinatoriaus pareigybės išlaikymui ir automobilio Globos centro reikmėms įsigijimui. Kretingos socialinių paslaugų centrui, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2018 m. balandžio 26 d. Nr. T2-137  pavesta vykdyti Globos centro funkcijas.

     GLOBOS CENTRO tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

     GLOBOS CENTRO funkcijos:

  • organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas;
  • teikti ir organizuoti socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant vaiką gražinti į šeimą;
  • teikti ir organizuoti reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą) socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams;
  • atlikti budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
  • organizuoti globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų savitarpio pagalbos grupes;
  • bendradarbiauti su savivaldybės administracija, VVTAĮT ir kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

   

   Asmenys gali kreiptis darbo dienomis ir valandomis:

       I – IV 8.00 – 17.00 val.

       V 8.00 – 15.45 val.

       Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

  PASTABA: prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

  Informacija teikiama: Klaipėdos g. 133C, Kretinga, tel. 8 445 78988

  El. paštas: info@spc.kretingos.lt

Globos centro darbuotojai:

Globos centro veiklų koordinatorė Donata Budrytė                                      tel. 8 67651095, el. p. donata.budryte@spc.kretingos.lt

VVTAĮT atestuotas asmuo Asta Sakalauskienė,                                                tel. 8 675 75261, el. pasta.sakalauskiene@spc.kretingos.lt

Globos koordinatorė Birutė Daukšaitė,                                                         tel. 8 626 88667, el. p. birute.dauksaite@kretinga.lt