Informacija apie budinčius globotojus

Budinčio globotojo veikla:
1. Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.
2. Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Sutartis sudaroma 6 mėnesių arba 1 metų laikotarpiui. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Globos trukmė – iki 12 mėnesių
Vaiko amžius – iki 18 metų
Vaikų skaičius – iki 3 vaikų
Veiklos forma – pagal individualios veiklos pažymą
Vienkartinė įsikūrimo išmoka - 420 Eur   (10 BSI)
Atlygis budinčiam globotojui - 730 Eur   (1 MMA)
Mėnesio atlygio priedas už  kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką:

nuo 0 iki 3 metų vaiką - 547,5 Eur   (0,75 MMA)

nuo 3 iki 12 metų vaiką - 365 Eur   (0,5 MMA)

nuo 12 iki 18 metų arba neįgalų vaiką - 547,5 Eur   (0,75 MMA)
Pagalbos pinigai - 126 Eur
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas: – 168 Eur
Vaiko globos (rūpybos) išmoka:

nuo 0 iki 6 metų vaikui - 218,4 Eur;

nuo 6 iki 12 metų vaikui - 252 Eur;

nuo 12 iki 18 metų vaikui - 273 Eur.
Išmoka vaikui – 73,5 Eur
Išmoka neįgaliam vaikui – 116,76 Eur
Vienkartinė išmoka iki vaiko globos nustatymo iki 126 Eur
Globotojui suteikiama nuolatinė pagalba - atokvėpis iki 1 mėnesio per metus, specialistų konsultacijos, seminarai ir supervizijos, bendradarbiavimas su institucijomis

Globotojui suteikiama nuolatinė pagalba - atokvėpis iki 1 mėnesio per metus, specialistų konsultacijos, seminarai ir supervizijos, bendradarbiavimas su institucijomis.

       Asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju privalo išklausyti ir pagrindinę, specializuotą GIMK programas.

Pagrindinė GIMK programa (7 susitikimai): 
1. Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą GIMK.

2. Atvirumas ir bendradarbiavimas.

3. Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.

4. Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.

5. Išsekimas. Prevencija ir intervencija.

6. Globojamų vaikų traumos ir krizės.

7. Pasirengimas pokyčiams.

Specializuota GIMK programa budintiems globotojams (dar papildomi 6 susitikimai):
1.    Darbas komandoje.
2.    Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas.

3. Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas.

4. Vaiko elgesio supratimas ir poreikių tenkinimas.

5. Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. 

6. Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą, perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

Budintis globotojas vykdo vaiko priežiūrą:
  • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;
  • siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, socialiniams globėjams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių);
  • tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) (iki 12 mėnesių) ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.
       Svarbu žinoti, kad budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 5. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai raštu suderinta su globos centru, budinčiu globotoju. Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai nurodoma, kiek ir kokio amžiaus, kokių poreikių vaikų budintis globotojas vienu metu įsipareigoja prižiūrėti. 

 

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gauna šias išmokas:
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas – 168 Eur
Vaiko globos (rūpybos) išmoka:

nuo 0 iki 6 metų vaikui - 218,4 Eur;

nuo 6 iki 12 metų vaikui - 252 Eur;

nuo 12 iki 18 metų vaikui - 372 Eur.

Išmoka vaikui – 73,5 Eur
Savivaldybės išmoka už kiekvieną globojamą vaiką – 126 Eur
Vienkartinis priedas globojamo (rūpinamo) vaiko poreikiams už nuolatinė globą – 500 Eur