Korupcijos prevencija

 

    Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

    Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

ATSAKINGAS ASMUO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS FUNKCIJŲ ATLIKIMĄ KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE

Kretingos socialinių paslaugų centre korupcijos prevencijos priežiūros ir kontrolės funkcijas (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūra ir kontrolė įstaigoje, asmenų konsultavimas privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais) vykdo Nijolė Jonutienė.

 

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS

Kretingos socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-203 patvirtintas sąrašas pareigybių, į kurias pretenduojant bus teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Kretingos socialinių paslaugų centras įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2020-2025 metų programoje.

Centro darbuotojai savo veikloje vadovaujasi:

        Kretingos socialinių paslaugų centro 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programa, patvirtinta SPC direktoriaus 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-90.

  • Kretingos socialinių paslaugų centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat prezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašu, patvirtintu SPC direktoriaus 2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-48.
  • Konkursų pareigybėms, įtrauktoms į konkursinių pareigybių sąrašą organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu SPC direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-52.
  • Kretingos socialinių paslaugų centro darbuotojų darbo etikos kodeksu, patvirtintu SPC direktoriaus  2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-498.

 

INFORMACIJĄ APIE KORUPCIJOS ATVEJUS GALIMA PRANEŠTI:

  • Kretingos socialinių paslaugų centro direktoriui (raštu, paštu). Klaipėdos g. 133 C, LT-97156 Kretinga, elektroniniu paštu danute.skruibiene@spc.kretingos.lt arba skambinti telefonu 8 612 00843.
  • Kretingos socialinių paslaugų centro darbuotojui, įgaliotam atlikti korupcijos prevencijos priežiūros ir kontrolės Centre funkcijas (raštu, paštu). Klaipėdos g. 133 C, LT-97156 Kretinga, elektroniniu paštu nijole.jonutiene@spc.kretingos.lt arba skambinti telefonu 8 606 73341.
  • Kretingos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistui Gintarui Bruzdeilinui tel. 8687 72678, elektroniniu paštu gintaras.bruzdeilinas@kretinga.lt
  • Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais 852663333 ir 852663379, taip pat el. paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį.

Kretingos SPC 2024-2026 m. korupcijos prevencijos programa

Kretingos SPC 2020-2023 m. korupcijos prevencijos programa

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias pretenduojant teikiamas prašymas LR STT, sąrašas

Kretingos SPC darbuotojų darbo etikos kodeksas

Pareigybių dėl kurių rengiamas konkursas sąrašas

SPC dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą registravimo tvarkos aprašas