Pranešėjų apsauga

   

Pranešėjų apsauga

    Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

    Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

    Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

    Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai.

   Kretingos socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023-06-02 įsakymu Nr. V-208 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Kretingos socialinių paslaugų centro vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie pažeidimus Kretingos socialinių paslaugų centre (toliau – SPC) veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), pranešimų apie pažeidimus priėmimo, jų vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

    Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su SPC sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

    Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

 1. Tiesiogiai atvykęs į SPC administraciją (3 kabinetas, Klaipėdos g. 133C, Kretinga LT - 97156);
 2. Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po SPC pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 3. Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu: info@spc.kretingos.lt

    SPC direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas: Virginija Narbutienė.

    Kompetentingas subjektas nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, teikia konsultacijas dėl Įstatymo ir Aprašo nuostatų taikymo.

    Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą.

    Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas.

Lietuvos Respublikos pranešėjų įstatymas

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Kretingos SPC taisyklės

Kretingos SPC vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo tvarkos aprašas

Pranešimo apie pažeidimą forma

 

 

 

Daugiau informacijos