Dienos socialinės globos paslaugos namuose

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS ASMENS NAMUOSE

       Dienos socialinė globa asmens namuose - tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose.
Dienos socialinės globos paslaugų tikslas, sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą paslaugų namuose organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti šeimos nariams integruotis į visuomenę ir darbo rinką.
Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį iki 40 val. per savaitę, ne daugiau kaip 5 kartus per savaitę;

Dienos socialinės globos paslaugų gavėjai:
•    suaugęs neįgalus asmuo ar senatvės pensijos amžių sulaukęs asmuo, kuriam nustatytas 
specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
•    suaugęs neįgalus asmuo ar senatvės pensijos amžių sulaukęs asmuo, kuriam nustatytas 
specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Kreipiantis dėl dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose reikia pateikti:
•    asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo rūpintojo, globėjo užpildytą prašymą-paraišką;
•    asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar 
nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
•    neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
•    darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
•    pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1) arba nustatytą 
specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (forma SPP-2), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, jeigu yra nustatyti specialieji poreikiai;
•    teismo nutartį dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba);

Dienos socialinės globos paslaugos skiriamos:
•    nustačius asmens dienos globos poreikį;
•    priėmus sprendimą asmeniui skirti dienos globos paslaugas asmens namuose;
•    pasirašius dienos socialinės globos paslaugų teikimo asmens namuose sutartį.

Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas:
•    mokėjimo už dienos globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas;
•    mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose nustatomas vadovaujantis  
Mokėjimo už Kretingos socialinių paslaugų centre teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašu patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-356 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-310 redakcija).

•    Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų Kretingos rajono gyventojai kreipiasi į Kretingos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos skyrių (tel. 8 445 513 09).
•    Dėl informacijos apie teikiamas paslaugas į Kretingos socialinių paslaugų centrą (tel. 8 445 789 88, 8 445 789 89).