Globos centro statistika

 

● Mokymai pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą – 2 grupės, iš jų:

- pagal Pagrindinę programą - 1 grupė: 8 asmenys/5 šeimos;

- pagal Artimųjų giminaičių programą: 1 grupė - 5 asmenys/3 šeimos;

- pagal Tęstinę programą -  3 grupės po 1 užsiėmimą:1 gr. -2 asmenys, 2 gr.-6 asm., 3 gr.- 6 asm.

 

● Parengta išvadų „Dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, budinčio globotojo, šeimynos steigėjo ir/ar dalyvio veiklai – 7, iš jų:

- 1 pakartotinė dėl pasirengimo budinčio globotojo veiklai;

- 5 globėjams artimiesiems giminaičiams konkretiems vaikams;

- 1 pasirengusiems globoti (rūpintis) vaiką, nesiejant su konkrečiu vaiku.

 

● Parengta 1 rekomendacija „Dėl nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens galimybės laikinai globoti (rūpinti) nelydimą (-us) nepilnametį (-čius) iš Ukrainos“.

 

● GIMK mokymus lankiusioms 3 šeimoms pradėtos rengti išvados bus baigtos sekančiais metais.

 

● Savipagalbos grupės:

- 1 grupė (globėjai (rūpintojai), budintys globotojai) - 9 užsiėmimai/6 dalyviai;

- 2 grupė (Klaipėdos regiono budintys globotojai) – 2 užsiėmimai/10 dalyvių