Vaikų dienos centrų projektas

PROJEKTO PAVADINIMAS

„Pagalba vaikui ir šeimai – sėkmingos socializacijos garantas“.

 

PROJEKTO VYKDYTOJAS

Kretingos socialinių paslaugų centras

 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas - teikti kompleksinę pagalbą šeimose augantiems vaikams ir jų šeimos nariams, užtikrinant efektyvų šeimos funkcionavimą bei siekiant išspręsti vaiko socializacijos ir laisvalaikio užimtumo problemas.

Uždaviniai:

 • Ugdyti ir palaikyti vaikų socialinius ir gyvenimo įgūdžius.
 • Didinti vaikų mokymosi motyvaciją, padedant atlikti mokymosi užduotis.
 • Suteikti vaikams nemokamą maitinimą.
 • Skatinti vaikų saviraišką, savirealizaciją, pasitelkiant įvairias užimtumo formas ir metodus.
 • Suteikti šeimos nariams socialinę ir psichologinę pagalbą.

 

PROJEKTO VYKDYMO STATISTIKA

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007-2012 metų planą bei Vaiko gerovės 2013-2018 metų veiksmų plano priemonę „Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“, kasmet skelbia vaikų dienos centrų projektų konkursus. Kretingos socialinių paslaugų centras 13 metų teikia šiems konkursams projektus ir gavęs finansavimą sėkmingai juos įgyvendina. Eilę metų projekto pavadinimas išlieka toks pat - „Pagalba vaikui ir šeimai – sėkmingos socializacijos garantas“.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Finansavimas skirtas socialinių įgūdžių ugdymo, sociokultūrinių ir kitų su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomene susijusių paslaugų (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.) teikimui, nemokamo vaikų maitinimo organizavimui, laisvalaikio užimtumo organizavimui, socialinės ir psichologinės pagalbos paslaugų teikimui.

 

Projektams skirtas finansavimas bei paslaugų gavėjų skaičius:

 

Eil. Nr.

Metai

Gautas finansavimas

Paslaugas gavusių vaikų skaičius

Paslaugas gavusių šeimų skaičius

1.

2006

15 000 Lt

29

14

2.

2007

33 800 Lt

40

28

3.

2008

54 500 Lt

50

32

4.

2009

43 100 Lt

44

27

5.

2010

37 820 Lt

43

25

6.

2011

37 820 Lt

42

22

7.

2012

37 820 Lt

32

17

8.

2013

39 700 Lt

37

21

9.

2014

39 700 Lt

39

27

10.

2015

11 497, 91 Eur

28

18

11.

2016

13 216 Eur

37

23

12.

2017

13 216 Eur

38

23

13.

2018

14 709 Eur

25

17

             

Kretingos SPC yra savivaldybės finansuojama institucija. Deramam projekto vykdymui savivaldybė papildomai daugiausia lėšų skiria darbo užmokesčiui, komunalinėms paslaugoms, transporto išlaikymui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.

 

PROJEKTO VYKDYMAS

Projekto metu teikiamos šios paslaugos:

Bendrosios socialinės paslaugos:

 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas,
 • maitinimo organizavimas,
 • transporto organizavimas,
 • sociokultūrinės paslaugos,
 • asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas,
 • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,
 • kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Specialiosios socialinės paslaugos

 • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (be išvardintų bendrųjų paslaugų -bendravimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas ir kt.),
 • psichologinė pagalba.

 

Projektas skirtas socialiai remtinose šeimose bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose augantiems vaikams ir jų šeimoms. Projekto dalyviai 6-18 metų vaikai, gyvenantys Kretingos mieste ir Kretingos rajono kaimuose. Veikla vykdoma 5 dienas per savaitę, 6 valandas per dieną, o vaikų atostogų metu – visą darbo dieną. Vaikų veikla vykdoma pagal dvi amžiaus grupes: I grupė - 6-11 metų vaikai, II grupė - 12-18 metų vaikai. Kiekviena grupė turi atskiras patalpas.

Kretingos socialinių paslaugų centro Dienos veiklos tarnybos patalpos, kuriose organizuojama vaikų veikla, yra renovuotos ir pritaikytos šiai veiklai. SPC materialinę bazę, skirtą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų organizavimui sudaro:

 • Dienos veiklos tarnybos patalpos (bendras šių patalpų plotas yra 251,45 kv. m.): 2 bendro naudojimo poilsio ir darbo kambariai, 3 žaidimų kambariai, 1 kompiuterių kambarys, 1 socialinių darbuotojų kambarys, 2 WC patalpos, 1 dušas, 2 rūbinėlės;
 • salė meninės raiškos užsiėmimams bei renginiams (52 kv. m.);
 • grupinių psichologės vedamų užsiėmimų kambarys (42 kv. m.);
 • lauko žaidimų - sporto aikštelė;
 • įvairus inventorius (didaktiniai ir kt. žaidimai, magnetofonai, televizoriai, muzikos centras, video ir DVD grotuvas, kompiuteriai, sporto inventorius, baldai ir kt.);
 • interneto ryšys;
 • transporto priemonė.

Visos vaikų veiklai naudojamos patalpos atitinka technines, sanitarines ir higienines bei priešgaisrinės saugos sąlygas.

Per eilę metų projekto vykdytojai rodo daug išradingumo kurdami užimtumo planus, veiklų programas ir organizuodami jų įgyvendinimą. Vaikams sudarytos galimybės savo gebėjimus lavinti įvairiose veiklose: meninės raiškos (dailės, rankdarbių), fizinio aktyvumo (kineziterapijos, ergoterapijos, sveikuolių, gamtos bičiulių), socialinių įgūdžių (meistrystės, virtuvės virtuozų, darbštuolių, gyvenimiškųjų gebėjimų), protinių gebėjimų (gudručių, kodėlčiukų) ir kt. Vaikų veiklą įvairina vaikų gimimo dienų paminėjimai, vaikų pasiekimų bei elgesio įvertinimo popietės, viktorinos, konkursai, varžybos, ekskursijos, išvykos, parodų, kino filmų, koncertų, ir kt. kultūrinių renginių lankymas, pagrindinių kalendorinių paprotinių švenčių minėjimas bei šventimas, vaikų dirbinių parodėlės.

Vaikams organizuojamos įvairios veiklos: gyvenimiškųjų gebėjimų ugdymo, kompiuterio raštingumo, rankdarbių, fizinio aktyvumo, įvairių terapijų užsiėmimai. Socialiniai darbuotojai ypatingą dėmesį skiria individualiai pagalbai vaikui ruošiant mokyklines namų užduotis. Darbuotojai stengiasi išpildyti vaikų pageidavimus sportuoti pamėgtose batutų, baseinų, ekstremalių lauko įrenginių centrų pramogose. Vaikus džiugina ekskursijos po rajono sengirias, pajūrį, parkus, muziejus ir kitus objektus. Kūrybinius gebėjimus, saviraišką, teigiamas emocijas skatina pasirengimas ir įvairių šventinių-pramoginių popiečių pravedimas. Vaikai dalyvauja socialinėje veikloje – pavasarinėse ir rudeninėse „Maisto bankas“ akcijose, meistrauja ir kelia inkilus paukšteliams, renko ir džiovina vaistažoles, arbatžoles, vykdo įstaigos aplinkos švarinimo akcijas „Darom“, talkina kiemsargiui tvarkant teritoriją, prižiūrint gėlynus, alpinariumus, įvairiomis technikomis atliktais rankdarbiais puošia įstaigos koridoriaus stendus, savo tarnybos patalpas, miesto bibliotekos erdves ir kt. Keletą metų iš eilės dalyvavimas projekte „Vaikų svajonės“ jautriai apvainikuoja metų pabaigos šventes.

 

PROJEKTŲ REZULTATAI

 • Vykdyti Kretingos SPC Vaikų dienos centrų projektai teigiamai įtakoja paslaugų vaikams ir šeimai prieinamumą, kompleksiškumą bei kokybę.
 • Tęsiama galimybė projekte dalyvauti vaikams, kurie gyvena Kretingos pakraščiuose ar kaimuose.
 • Vaikų dalyvavimas projekto veiklose atitraukia juos nuo neigiamos socialinės aplinkos, atliktas prevencinis darbas užkerta kelią vaikų valkatavimui, žalingiems įpročiams.
 • Pastovus dienos režimas, kuriame didelė reikšmė skiriama pamokų ruošai, disciplinuoja vaikus ir jie noriai atlieka namų užduotis dėl ko mažėja mokymosi problemų ir yra skatinama akademinė sėkmė.
 • Vaikai išmoksta kurti draugiškus tarpasmeninius santykius, dirbti ir pramogauti komandoje.
 • Vaikų dalyvavimas pasakų, šokio ir meno terapijų bei kitų programų užsiėmimuose padidina jų savęs vertinimą, socialinių situacijų suvokimą.
 • Vaikai išmoksta elgesio modeliavimo būdų įvairiose situacijose.
 • Išlavėja tokie charakterio bruožai kaip: draugiškumas, užuojauta, tolerancija, įtakojantys teigiamus elgesio pokyčius.
 • Teikiamos psichosocialinės pagalbos dėka pagerėjo vaikų emocinė būsena, socialiniai, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
 • Vaikai išmoksta kultūringo elgesio įvairiose viešose vietose (bibliotekoje, bažnyčioje, muziejuje, kino teatre, teisme ir pan.).
 • Paslaugų teikimas padeda šeimose augantiems vaikams įveikti socializacijos problemas.
 • Naudojant informacines technologijas išauga vaikų informacinis raštingumas.
 • Įsigytos priemonės bei nupirktos pramogos paįvairina vaikų laisvalaikį, palengvina darbo pagal programas organizavimą, praturtina aplinką.
 • Auga tėvų suvokimas apie vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, gebėjimas įžvelgti vaikų psichologines problemas, jas spręsti.
 • Padidėjo tėvų informacinė socialinė kompetencija apie galimą gauti socialinę pagalbą.
 • Daugelio metų projekto veikla ir gaunamas finansavimas suformavo teigiamą rajono savivaldybės požiūrį apie įstaigos teikiamų paslaugų būtinumą ir prisidėjimą skiriant lėšas šių paslaugų finansavimui.

 

PROJEKTO VEIKLĄ UŽTIKRINANTYS IŠTEKLIAI

 • Kretingos rajono savivaldybės skiriamos lėšos iš rajono biudžeto tolimesniam Kretingos socialinių paslaugų centro išlaikymui ir veiklos vykdymui.
 • Glaudus bendradarbiavimas tarp Kretingos socialinių paslaugų centro ir rajono institucijų, suinteresuotų šeimų ir vaikų socialinių problemų sprendimu.
 • Kretingos socialinių paslaugų centro rėmėjai, įvairiems konkursams teikiami projektai, sudarantys galimybę tobulinti ir tęsti pradėtą veiklą.
 • Kretingos socialinių paslaugų centro darbuotojų įgyta darbo patirtis ir kvalifikacija.
 • Kretingos socialinių paslaugų centro sukurta stipri materialinė bazė.